Skip to main content

regionaal overleg acute zorgketen

ROAZ

In het Regionaal Overleg Acute Zorgketen (ROAZ) zijn alle ketenpartners die acute zorg aanbieden in regio West met elkaar verbonden om de wettelijke taken van het ROAZ gezamenlijk uit te voeren. De wettelijke taken van het ROAZ staan beschreven binnen de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) bij de algemene maatregel van bestuur (amvb) en bijbehorende ministeriele regeling.

Het doel van de ambv is de bereikbaarheid en beschikbaarheid van acute zorg en de voorbereiding op die zorg zo goed mogelijk te borgen. Dit gebeurt door middel van onder meer een goede regionale samenwerking en afstemming met betrekking tot de acute zorg in alle regio’s.

De concrete wettelijke taken die het ROAZ toegewezen heeft gekregen zijn:

 • In kaart brengen van acute zorgaanbod in de veiligheidsregio’s Haaglanden en Hollands Midden
 • Afstemmen van activiteiten tussen aanbieders van acute zorg
 • Inzicht verkrijgen in en oplossen van witte vlekken (situatie waarin de maximale reisafstand van patiënt naar een acute zorgverlener of andersom niet wordt gehaald)
 • Verbeteren van de kwaliteit van de verschillende acute zorgketens
 • Ondersteuning bieden voor een goede voorbereiding op geneeskundige hulpverlening bij rampen en crises (OTO)
 • Treffen van maatregelen om de druk op de acute zorgketen te verminderen met het oog op de beschikbaarheid van de acute zorg
 • Inzichtelijk maken voor zorgverleners welke zorgaanbieders in de regio specifieke competenties, expertises en faciliteiten hebben voor het bieden van zorg voor patiënten met specifieke toestandsbeelden
 • Inzicht bieden in de actueel beschikbare capaciteit aan acute zorg in de regio middels een 24x7 werkend systeem met bijbehorende regionale afspraken
 • Inzicht verkrijgen in de opleidingsinspanningen van de zorgaanbieders in de acute zorgketen in de regio
 • Voorzien van toereikende acute zorg tijdens piekperiodes
 • Afstemming van crisisplannen, aangeleverd aan de DPG als vertegenwoordiger van de GHOR opdat deze kan zorgen voor afstemming tussen zorgaanbieders en met de planvorming in het veiligheidsdomein, in overeenstemming met de taak die hij heeft op grond van de Wvr.

Om deze taken uit te voeren vindt regionale afstemming plaats in verschillende overlegvormen: het Bestuurlijk ROAZ, het Tactisch ROAZ en diverse thema- en expertgroepen.